Koillissanomat, Mikko Häme, 22.03.2018
https://www.koillissanomat.fi/uutisetkoillismaa/keron-hirsitaloille-10-miljoonan-euron-sopimus-yhtion-johto-tyytyvaisena-kun-34ruotsin-putki34-jatkuu-6.226.354818.3ddfdd30f7

 Kero Hirsitalot toimittaa kuvassa olevan talon tyylisiä taloja Pohjois-Ruotsiin. Kuvassa vasemmalta Kero Hirsitalot Oy:n tuotantojohtaja Jarno Mursu, myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Mursu ja toimitusjohtaja Jorma Mursu.

Kuu­sa­mo­lai­nen Kero Hir­si­ta­lot on saa­nut so­vit­tua uu­den, 30 ta­lon ti­lauk­sen Poh­jois-Ruot­siin Jäl­li­vaa­raan ja Kii­ru­naan. So­pi­mus on teh­ty Bo­li­den -ni­mi­sen kai­vo­syh­ti­ön kans­sa.
En­sim­mäi­nen talo me­nee alu­eel­le tou­ko­kuus­sa ja lo­put vuo­den si­säl­lä. Kyse on kaik­ki­aan noin 10 mil­joo­naan eu­ron so­pi­muk­ses­ta.
Yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja Jor­ma Mur­su sekä myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Juk­ka Mur­su ei­vät voi ol­la muu­ta kuin tyy­ty­väi­siä, et­tä ”Ruot­sin put­ki” jat­kuu. Ti­lan­ne ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­mät näyt­tä­vät kai­ken kaik­ki­aan sil­lä suun­nal­la erit­täin hy­vil­tä.

Kero Hir­si­ta­lot teki ni­mit­täin jo al­ku­ke­säs­tä 2016 Jäl­li­vaa­ras­sa vii­den vuo­den mit­tai­sen suu­ren pui­te­so­pi­muk­sen ruot­sa­lai­sen kai­vo­syh­ti­ön LKAB:n kans­sa 40-100 hir­si­ta­lon ra­ken­ta­mi­ses­ta Kii­ru­naan, Jäl­li­vaa­raan ja Mal­ber­gin alu­eel­le. Li­säk­si so­pi­muk­ses­sa on 10 vuo­den op­tio. So­pi­mus on ke­ro­lai­syh­ti­öl­le vuo­si­ta­sol­la 5-10 mil­joo­nan eu­ron suu­rui­nen riip­pu­en ta­lo­mää­ris­tä.

Ky­sei­sil­le alu­eil­le Ruot­sis­sa tul­laan ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suu­des­sa jopa 4 000-10 000 uut­ta asun­toa, kos­ka kai­vos­toi­min­ta laa­je­nee ja kau­pun­git jou­du­taan siir­tä­mään muu­al­le kai­vos­ten tiel­tä ja ra­ken­ta­maan uu­det asun­not. Uu­sis­ta ta­lois­ta teki tar­jouk­sen 70 ta­lo­yh­ti­ö­tä ja ta­lo­pa­ket­tien toi­mit­ta­jik­si va­li­koi­tui kol­me toi­mit­ta­jaa, jois­ta Kero Hir­si­ta­lot on yk­si.

Kero Hir­si­ta­lot os­taa käyt­tä­män­sä puu­ta­va­ran Pölk­ky Oy:ltä. Hir­ret veis­te­tään teh­taal­la Ke­rol­la ja esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa yh­ti­öl­lä on oma pys­ty­tys­po­ruk­ka sekä li­säk­si pai­kan pääl­lä ruot­sa­lai­sia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta. Ta­lot teh­dään sin­ne avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la.

Jor­ma Mur­su sa­noo, et­tä yh­ti­ön muo­vi­ton, hen­git­tä­vä ja ener­gi­a­te­ho­kas läm­pö­hir­si on men­nyt läpi hy­vin myös ko­ti­maan mark­ki­noil­la.
– Suo­mes­sa on voi­ma­kas­ta kas­vua.
Yh­tiö työl­lis­tää Ke­ron tuo­tan­to­hal­lis­sa sekä suun­nit­te­lus­sa 15 hen­ki­löä. 

https://www.koillissanomat.fi/uutisetkoillismaa/keron-hirsitaloille-10-miljoonan-euron-sopimus-yhtion-johto-tyytyvaisena-kun-34ruotsin-putki34-jatkuu-6.226.354818.3ddfdd30f7